Python: 如何用numpy.ndarray的reshape 將3D array轉為2D array,再轉為pandas.DataFrame? arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1)

加入好友
加入社群
Python: 如何用numpy.ndarray的reshape 將3D array轉為2D array,再轉為pandas.DataFrame? arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1) - 儲蓄保險王

import numpy as np
import pandas as pd

arr = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])
reshaped_arr = arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1)
df = pd.DataFrame(reshaped_arr, columns=[‘column1’, ‘column2’])

Python: 如何用numpy.ndarray的reshape 將3D array轉為2D array,再轉為pandas.DataFrame? arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1) - 儲蓄保險王

reshaped_arr = arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1)

Python: 如何用numpy.ndarray的reshape 將3D array轉為2D array,再轉為pandas.DataFrame? arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1) - 儲蓄保險王

arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1) 

將3D的陣列轉換為2D的,其中第一維和第二維不變,

只是把第三維拉平並放到第二維上,

最後可以透過 pd.DataFrame() 轉換成DataFrame

Python: 如何用numpy.ndarray的reshape 將3D array轉為2D array,再轉為pandas.DataFrame? arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1) - 儲蓄保險王

推薦hahow線上學習python: https://igrape.net/30afN

加入好友
加入社群
Python: 如何用numpy.ndarray的reshape 將3D array轉為2D array,再轉為pandas.DataFrame? arr.reshape(arr.shape[0]*arr.shape[1], -1) - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *